สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะกรุณาติดต่อ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 02-507-5572
นางน้อยทิพย์ คำสวัสดิ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ email: itdit@dit.go.th
นายอภิชัย เพียรพานิชย์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
นายจิโรจน์ ศรีตรัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ

เข้าสู่ระบบ