สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะกรุณาติดต่อ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 02-507-5572
นางบุษบา จันทร์กุศล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ email: itdit@dit.go.th
นายอภิชัย เพียรพานิชย์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
นายทัศนัย นุชประเสริฐ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ


เริ่มการใช้งานระบบขนย้าย
หัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น 12/04/2560

เข้าสู่ระบบ